• Aandachtsoorten

  In Utrecht hebben we in 2016 uitgezocht welke bedreigde soorten in onze provincie voorkomen. Het is een lijst van ruim 500 soorten planten en dieren. Dit zijn onze aandachtsoorten. Wij gaan ons er voor inzetten deze soorten in onze provincie te behouden. We stimuleren maatregelen voor deze soorten waardoor hun leefgebied verbetert en hun aantal uitbreidt.

 • Abiotische omstandigheden

  Natuurkwaliteiten, zoals ecosystemen, planten- en diersoorten, stellen eisen aan de abiotische omstandigheden (bodem, waterhuishouding, lucht en klimaat).

 • Actuele natuurwaarde

  De waarde aan bijvoorbeeld planten- en diersoorten en ecosystemen, die nu aanwezig is.

 • agrarische percelen, Blijvend

  Deze percelen hebben een natuurfunctie voor het functioneren van het NNN. Daarom vallen ze ook onder het NNN en zijn ze planologisch beschermd volgens het Nee tenzij-principe. De agrarische natuurdoelen zijn daarbij bepalend.

 • Anterieure overeenkomst

  Zie overeenkomst, Anterieure

 ELST

foto: Bert Geerdes