Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

 • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
 • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
 • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

 • Saldobenadering

  Een combinatie van ontwikkelingen die in een gezamenlijk ruimtelijk plan worden opgepakt en die per saldo een meerwaarde voor natuur opleveren.

 • Signaleringskaarten

  Provinciale kaarten om snel informatie aan te bieden over beschikbare onderzoeksgegevens. Een ecoloog kan deze informatie gebruiken als hulp om alle noodzakelijke gegevens sneller te vinden. Te raadplegen via
  Signaleringskaartenviewer (Let op: begin februari worden de kaarten geactualiseerd)

 • Significante aantasting

  Iedereen die een plan heeft voor een project in of nabij het NNN, is verplicht te onderzoeken of er sprake is van significante aantasting. Ecologisch onderzoek - uit te voeren door een ecoloog - maakt inzichtelijk of er sprake is van significante aantasting van natuurwaarden op de 3 genoemde toetsingsaspecten uit de PRV (wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en samenhang). Of een aantasting significant is moet per situatie door een deskundige worden beoordeeld.

  Is er sprake van significante aantasting van het NNN, dan kan er vervolgens worden gekeken of deze aantasting kan worden voorkomen door het toepassen van de instrumenten Saldobenadering, Plussen en minnen of Herbegrenzing. Dit vergt afstemming tussen ecoloog, initiatiefnemer, gemeente en zo nodig de provincie.

 • SKNL-subsidie

  Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap. Dit is een subsidie die de provincie beschikbaar kan stellen voor vergoeding van de daling van de grondwaarde van landbouw naar natuur en subsidie voor de (her-)inrichting van de natuur.

 • Structuurvisie (gemeentelijke)

  In dit document wordt de visie op het ruimtelijk beleid voor de hele gemeente beschreven. Hierin vertelt het bevoegde gezag bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, waar de natuur behouden blijft waar de economische structuur versterkt moet worden. De visie heeft geen juridische status in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. Het is voor de opsteller een voor zichzelf bindend en richtinggevend document waarin de bestemmingsplannen in hun onderlinge samenhang worden bezien. Doorgaans heeft de structuurvisie een looptijd van 10 à 20 jaar.

 • SVBP

  De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen. Deze standaard bevat de vereisten voor de digitale verbeelding en indeling van planregels van bestemmingsplannen, uitwerking- en wijzigingsplannen, inpassingsplannen en rijksbestemmingsplannen.

 NNN natuur

foto: Marcel Langelaan