Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

 • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
 • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
 • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

 • Reële alternatieven

  Dit zijn alternatieven die reëel uitvoerbaar moeten zijn. Te duur is meestal onvoldoende reden, maar het niet beschikbaar komen van een vereiste vergunning op grond van een andere wet kan dat wel zijn. Op grond van jurisprudentie te onderzoeken.

 • Rode lijst

  Lijst van in Nederland in hun voortbestaan bedreigde planten- en diersoorten.

 • Rood voor groen

  Het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden met behulp van alternatieve financieringsmogelijkheden. Bij het laatste moet vooral gedacht worden aan nieuwe bebouwing.

 • Rsro

  Regeling Standaarden Ruimtelijke Ordening, Wettelijke regeling waarin de eisen zijn opgenomen voor de inhoud van de regels, visualisatie van de verbeelding en publicatie eisen zijn opgenomen.

 • Ruimtelijke relevantie

  Veel gebruikte term bij vraag wat wel of niet in een bestemmingsplan hoort. In een publieksrechtelijk instrument uit de Wro mogen slechts (kwaliteits-) onderwerpen worden opgenomen, voor zover zij relevant zijn voor de fysieke leefomgeving. Ze moeten een ‘fysiek element' bevatten. Ook uitvoeringsaspecten mogen niet op basis van de Wro vastgelegd worden. Voorbeelden van niet ruimtelijk relevante uitvoeringsaspecten zijn beheerafspraken of inrichting van natuurvriendelijke oevers.

 NNN natuur

foto: Peter van Rij