NNN-kaart

Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

  • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
  • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
  • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

De huidige NNN-kaart:

In 1992 is de eerste EHS-kaart voor Utrecht gemaakt, als onderdeel van het Beleidsplan natuur en landschap. Naast de bestaande natuurgebieden bevatte de kaart ook veel zoekgebieden voor nieuwe natuur en gebieden voor 'beheerlandbouw'. Al deze gebieden lagen in de EHS. In die periode hadden de kaarten geen rechtstreekse planologische doorwerking: ze waren bedoeld voor subsidie- en aankoopdoeleinden.

Planologische NNN

Het streekplan van 2005 bevatte voor het eerst een planologische EHS-kaart, die moest doorwerken in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Gebieden waar natuur en andere functies sterk verweven zijn, zoals de Utrechtse Heuvelrug, behoorden in 2005 al tot de 'planologische' EHS. De vigerende bestemming voor andere functies was, en is, bepalend voor de gevolgen van deze EHS/NNN-begrenzing.

Vanaf 2005 is er een planologisch geldende EHS-kaart, die daarna op enkele onderdelen aangepast is (doorvoering Akkoord van Utrecht, toepassing saldobenadering Hart van de Heuvelrug, natuurcompensatie e.d.).  Voor de PRS (Herijking 2016) zijn in beperkte mate, naast aanpassing vanwege nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en omzetting van de naam naar NNN, met behulp van een aantal criteria de grenzen aangepast om te komen tot een goede en verklaarbare begrenzing van het NNN. De volgende criteria zijn toegepast:

  • de hectares nodig zijn voor het functioneren van het NNN (dit geldt ook voor een aantal blijvend agrarische gebieden en voor de 1506 ha nog te realiseren nieuwe natuur, maar niet voor de militaire oefenterreinen Leusderheide en Vlasakkers voor zolang ze militair in gebruik zijn):
  • de grens ligt op topografische perceelgrenzen, bij rivierdijken op de buitenzijde van de verharding;
  • losliggende NNN-gebieden dienen groter dan 5 ha te zijn ¬†tenzij ze te zien zijn als ecologische stapstenen;
  • bebouwing en verharding, aan alle zijden omgeven door NNN en groter dan 5 ha, behoren niet tot het NNN,
  • 4-baans en bredere wegen behoren niet tot het NNN (tenzij ecoduct of grote faunapassage);
  • Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten (op grond van de voormalige Natuurbeschermingswet) en de zogenoemde (rijks-) Grote Wateren binnen het NNN liggen; en
  • Rode contourgebieden en het NNN sluiten elkaar uit.

Noot: Voor de locatie Dennendal en de Willem Arntzhoeve geldt dat de NNN-grenzen zullen worden aangepast zodra de gemeente Zeist een bestemmingsplan heeft vastgesteld dat voldoet aan de afspraken binnen het gebiedsprogramma Hart van de Heuvelrug. Dit deelgebied is het laatste Hart van de Heuvelrug projectgebied waar de rood voor groen balans nog niet vertaald is.

 

Blijvend agrarische percelen

Blijvend agrarische percelen binnen het NNN vormen een speciale categorie. Deze percelen hebben een natuurfunctie voor het functioneren van het NNN. Daarom vallen ze ook onder het NNN en zijn ze planologisch beschermd volgens het Nee tenzij-principe. De agrarische natuurdoelen zijn daarbij bepalend.

Wijk bij Duurstede

foto: Johan van der Wielen