Niet in de NNN-wijzer

Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

 • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
 • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
 • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

Een aantal onderwerpen kunnen relatie hebben met het NNN, maar vallen niet onder het ruimtelijk beleid voor het NNN. Omdat hierover misverstand kan ontstaan, worden de ‘aanpalende’ onderwerpen hierna kort geschetst:

 • Andere relevante wetgeving , zoals de Wet Natuurbescherming

  Het is belangrijk om rekening te houden met andere wetgeving, zoals de Wet Natuurbescherming die van toepassing is op o.a. soortbescherming, houtopstanden en N2000. De uitvoering van deze wet is een verantwoordelijkheid van de provincies. In Utrecht gelden daarbij ook de Verordening Natuur en landschap (VNL 2016) en de Beleidsregels Natuur en landschap (BNL 2016).

  Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan onderzoek en eventueel een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming of de verordening nodig zijn. Voor een ruimtelijk plan dient de uitvoerbaarheid aangetoond te worden en dat betekent dat  aangetoond dient te worden dat de vereiste vergunningen en ontheffingen redelijkerwijs te verkrijgen zijn. Ook kan het nodig zijn om op  grond van deze wet mitigerende en/of compenserende maatregelen te treffen. Wij wijzen erop dat dit geen onderdeel is van het NNN/Nee-tenzij-onderzoek. Wel kunnen eventueel mitigerende en compenserende maatregelen die vanuit de WnB getroffen worden mogelijk als plus meegenomen worden in de nee tenzij-beoordeling.

  NB: in het kader van de NNN worden effecten op aandachtsoorten (waaronder beschermde soorten zoals opgenomen in WnB) wel meegewogen omdat deze soorten onderdeel uitmaken van de wezenlijke kenmerken en waarden. Deze beoordeling is geen beoordeling aan de wettelijke kaders van de Wet Natuurbescherming en kan ook niet gebruikt worden in het kader van het onderzoek WnB-soorten.

  Meer informatie
  Wet natuurbescherming

 • De Groene Contour

  De gebieden van de Groene Contour hoorden aanvankelijk bij het NNN. Door rijksbezuinigingen is er geen geld meer om deze gebieden te realiseren. In het Akkoord van Utrecht is opgenomen dat er in deze gebieden natuur gerealiseerd mag worden. Dit kan bijvoorbeeld als NNN-compensatie of als compensatie op grond van de Wet Natuurbescherming houtopstanden. Ook kan het als onderdeel van rood-voor-groenprojecten (verstedelijking in de vorm van een nieuw landgoed bijvoorbeeld). Nadat de nieuwe natuur is gerealiseerd, kan de provincie deze gronden alsnog opnemen binnen het NNN, hiervoor wordt een minimale oppervlakte van 1 hectare gehanteerd.

  Voor de Groene Contour geldt dat gemeenten moeten voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen hier de ontwikkeling van natuur onmogelijk maken. Indien echter sprake is van groot openbaar belang, dan kan de ontwikkeling doorgaan onder voorwaarde dat  het verlies aan mogelijkheden om natuur te ontwikkelen kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardig wordt gecompenseerd met de inrichting van natuur elders binnen de Groene contour of in aansluiting op het NNN. De aard en omvang van deze compensatie moeten evenredig zijn met het verlies aan potenties ter plekke van de ingreep en het aansluitende deel van de Groene Contour (PRV art 3.15 lid 3) en het behoud en beheer van de ter compensatie in te richten natuur dient blijvend verzekerd te zijn.

  Binnen de Groene contour kan, kan ten behoeve van realisatie van nieuwe natuur, bestemmingen en regels bevatten die verstedelijking toestaan, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden (zie PRV 3.15 2):

  1. de verstedelijking wordt in samenhang ontwikkeld met de realisatie van natuur waarbij de omvang van
   de verstedelijking in evenwichtige verhouding staat tot de hoeveelheid te ontwikkelen nieuwe natuur. De
   nieuwe natuur wordt gerealiseerd binnen de Groene contour, en
  2. de verstedelijking plaatsvindt binnen de Groene contour of op een locatie in de nabijheid daarvan, en
  3. de tijdige realisering van de natuur en de duurzame instandhouding daarvan is verzekerd, en
  4. de in samenhang ontwikkelde verstedelijking en natuur leiden per saldo tot een verhoging van de
   ruimtelijke kwaliteit, en
  5. de omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd

  De op kaart aangegeven Groene contourgebieden omvatten ca. 2500 ha. Aangezien in het Akkoord van Utrecht 3000 ha is afgesproken, is 500 ha aan zwevende Groene contour beschikbaar met als voorwaarde dat de invulling met nieuwe natuur het functioneren van het NNN in voldoende mate versterkt. Dit impliceert onder andere een ligging direct grenzend aan het NNN.

  Meer informatie:
  PRS (herijking 2016) paragraaf 5.4.2
  PRV (herijking 2016) artikel 3.15

 • Waardevolle natuur buiten het NNN

  Zowel binnen als buiten het NNN komen plant- en diersoorten voor die in hun duurzaam voortbestaan bedreigd worden. De provincie Utrecht wil de biologische diversiteit behouden en waar mogelijk vergroten. In de PRS (Herijking 2016) richten wij ons beleid voor de bescherming van leefgebieden op de weidevogels en de waterparels. In de weidevogelvisiezijn weidevogelkerngebieden opgenomen. Wij vragen bij gemeenten aandacht voor voorkomen of aanpassen van ruimtelijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn.

  Naast deze bescherming in het planologische spoor wordt de waardevolle natuur binnen en buiten het NNN beschermd door de Wet Natuurbescherming. De uitvoering van deze wet ligt in handen van de provincie, die daartoe o.a. de Natuurvisie, de Verordening Natuur en Landschap en de Beleidsregels Natuur en Landschap vastgesteld heeft. Ga voor meer informatie naar het bovenstaande kopje Andere relevante wetgeving die van toepassing is, zoals de Wet Natuurbescherming.

  Meer informatie:
  PRS paragraaf 5.4.3

 • Nieuwe ontwikkelingen nabij het NNN

  Het is mogelijk dat ook ontwikkelingen buiten het NNN van invloed zijn op het functioneren van het NNN. Daarbij denken wij aan ontwikkelingen die een verstorende invloed hebben, of ontwikkelingen die leiden tot aanpassingen van het watersysteem in de buurt van een verdrogingsgevoelig natuurgebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleinere gebieden, die door de geringe omvang kwetsbaar zijn voor verstoringen van buitenaf. Er is vaak veel geïnvesteerd om deze elementen aan te leggen en zij spelen een cruciale rol in het verbinden van grotere natuurgebieden. Ook kan het gaan om gebieden die gevoelig zijn voor ingrepen als voor sterke toename van licht (afname van donkerte), geluid of betreding. Voor gebieden buiten het NNN is het Nee tenzij niet (meer) van toepassing. Wel vragen wij de gemeenten, als onderdeel van een goede ruimtelijke ordening, bij ontwikkelingen in de nabijheid van het NNN, te voorkomen dat deze een negatieve invloed hebben op het functioneren van het NNN.

  Meer informatie:
  PRV 2013 (herijking 2016) artikel 1.14

 • Waterberging

  Waterbergingsgebieden behoren soms tot het NNN, zoals het Natura 2000-gebied Binnenveld en gronden ten oosten van Amersfoort en Leusden. De waterberging in dit Natura 2000-gebied heeft echter geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen.

  Meer informatie:
  PRS (herijking 2016) artikel 4.1.4

 • Luchtvaartterrein

  PRS: Wij vragen gemeenten in bestemmingsplannen voor gronden die zijn gelegen binnen 500m van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, stiltegebieden, en het NNN geen luchtvaart-bestemmingen (luchtvaartterreinen) op te nemen. Uitzondering hierop zijn de helikopterlandingsplaatsen bij ziekenhuizen en andere hulpverleningsinstellingen.

  PRV art. 3.18 Luchtvaartterrein is aangegeven dat de geometrische plaatsbepaling van de bufferzone rondom het NNN en de Groene contour indicatief is bepaald. In de buffer rondom het NNN en Groene contour moet aangetoond worden dat gemotoriseerd landen en opstijgen geen negatieve invloed heeft op het gevoelige gebied. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Luchtvaartterrein’ bevat geen bestemmingen en regels die voorzien in nieuwvestiging van een luchtvaartterrein voor gemotoriseerde luchtvaartuigen tenzij uit onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting onder de grens blijft zoals deze in de Bijlage Luchtvaartterreinen (zie PRV 2013 bijlage) is gesteld.

ISVW

foto: Gerrit van Ommering

Naar boven