Natura 2000-gebieden

Natura 2000Groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn., zie kaart, gebieden zijn ondergebracht in de NNNNatuurnetwerk Nederland
Nederlands netwerk van bestaande natuurgebieden, landbouwgronden met natuurwaarde, nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones. Het NNN is de basis van het Nederlandse natuurbeleid. Doel: onze flora en fauna beschermen.
. Voor deze gebieden gelden, naast de planologische NNN-regels van de PRV, specifieke en zwaardere eisen bij een beoogde inbreuk. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb). De provincie is bevoegd gezag voor deze Wet en heeft beleidsregels vastgelegd het beleidskader Wnb met daarin de beleidsregels Natuur en Landschap en de Verordening Natuur en Landschap 2016. Het (bestemmings)plan moet ook voldoen aan de eisen van deze wet. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Voor het bepalen of een aantasting significant is, gelden voor Natura 2000 andere criteria dan voor het NNN op grond van de PRV. Bij Natura 2000Groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn. gaat het om instandhoudingsdoelen van soorten en gebieden, bij het NNN om de wezenlijke waarden en kenmerken, oppervlakte en samenhang. Bovendien kent het NNN een aantal bijzonderheden, zoals voor het uitbreiden van ingesloten functies. Die gelden niet voor Natura 2000Groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn..
  • Artikel 6 lid 4 van de HabitatrichtlijnEen richtlijn van de Europese Unie (1992) voor de bescherming van bijzondere leefgebieden. Lees verder. spreekt van ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ waar het PRV 2013 artikel 4.11 spreekt over ‘redenen van groot openbaar belang’.
  • De instrumenten herbegrenzingHerbegrenzen houdt in dat kleinschalig een stukje uit het NNN verdwijnt in ruil voor een minstens gelijkwaardige toevoeging aan het NNN. Het is een instrument dat naast Saldobenadering en Plussen en minnen is in te zetten om ontwikkelingen in het NNN toch mogelijk te maken. en saldobenaderingEen combinatie van ontwikkelingen die in een gezamenlijk ruimtelijk plan worden opgepakt en die per saldo een meerwaarde voor natuur opleveren. zijn niet zonder meer toepasbaar in Natura 2000-gebiedenGroot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn.. De uitspraak van het Hof van Justitie van 15 mei 2014 C-521/12 inzake de wegverbreding van de A2 is daarbij van belang omdat daarin – kort samengevat – door het Hof vastgesteld wordt dat het creëren van extra habitat in het project niet gezien kan worden als een mitigerende maatregelMaatregel om de aantasting van de natuur te verminderen., maar als compensatie. En dat impliceert dat eerst het ontbreken van alternatieven en een dwingende reden van groot openbaar belang aangetoond had moeten zijn. ‘Echte’ mitigatieMaatregelen om de aantasting van de natuur te verminderen. kan wel gebruikt worden om het oordeel significanteAantasting van natuurwaarden op de zes hoofdtoetsingsaspecten uit de PRS. Lees verder aantasting van de instandhoudingsdoelen te voorkomen.
  • Bij eventuele natuurcompensaties gelden zo nodig aanvullende eisen, die waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000Groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn. bewaard blijft (zie artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn).
  • Ontwikkelingen in de nabijheid van Natura 2000-gebiedenGroot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn. behoeven niet getoetst worden aan PRV art 2.4, maar ze kunnen wel vergunningsplichtig zijn voor de Wet Natuurbescherming. Dit is afhankelijk van de aard van de inbreuk en de gevoeligheid van het habitat.

Wijk bij Duurstede

foto: Mark van Veen

Naar boven