Natura 2000-gebieden

Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

  • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
  • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
  • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

Natura 2000Groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn., zie kaart, gebieden zijn ondergebracht in de NNNNatuurnetwerk Nederland
Nederlands netwerk van bestaande natuurgebieden, landbouwgronden met natuurwaarde, nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones. Het NNN is de basis van het Nederlandse natuurbeleid. Doel: onze flora en fauna beschermen.
. Voor deze gebieden gelden, naast de planologische NNN-regels van de PRV, specifieke en zwaardere eisen bij een beoogde inbreuk. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb). De provincie is bevoegd gezag voor deze Wet en heeft beleidsregels vastgelegd het beleidskader Wnb met daarin de beleidsregels Natuur en Landschap en de Verordening Natuur en Landschap 2016. Het (bestemmings)plan moet ook voldoen aan de eisen van deze wet. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Voor het bepalen of een aantasting significant is, gelden voor Natura 2000 andere criteria dan voor het NNN op grond van de PRV. Bij Natura 2000Groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn. gaat het om instandhoudingsdoelen van soorten en gebieden, bij het NNN om de wezenlijke waarden en kenmerken, oppervlakte en samenhang. Bovendien kent het NNN een aantal bijzonderheden, zoals voor het uitbreiden van ingesloten functies. Die gelden niet voor Natura 2000Groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn..
  • Artikel 6 lid 4 van de HabitatrichtlijnEen richtlijn van de Europese Unie (1992) voor de bescherming van bijzondere leefgebieden. Lees verder. spreekt van ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ waar het PRV 2013 artikel 4.11 spreekt over ‘redenen van groot openbaar belang’.
  • De instrumenten herbegrenzingHerbegrenzen houdt in dat kleinschalig een stukje uit het NNN verdwijnt in ruil voor een minstens gelijkwaardige toevoeging aan het NNN. Het is een instrument dat naast Saldobenadering en Plussen en minnen is in te zetten om ontwikkelingen in het NNN toch mogelijk te maken. en saldobenaderingEen combinatie van ontwikkelingen die in een gezamenlijk ruimtelijk plan worden opgepakt en die per saldo een meerwaarde voor natuur opleveren. zijn niet zonder meer toepasbaar in Natura 2000-gebiedenGroot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn.. De uitspraak van het Hof van Justitie van 15 mei 2014 C-521/12 inzake de wegverbreding van de A2 is daarbij van belang omdat daarin – kort samengevat – door het Hof vastgesteld wordt dat het creëren van extra habitat in het project niet gezien kan worden als een mitigerende maatregelMaatregel om de aantasting van de natuur te verminderen., maar als compensatie. En dat impliceert dat eerst het ontbreken van alternatieven en een dwingende reden van groot openbaar belang aangetoond had moeten zijn. ‘Echte’ mitigatieMaatregelen om de aantasting van de natuur te verminderen. kan wel gebruikt worden om het oordeel significanteAantasting van natuurwaarden op de zes hoofdtoetsingsaspecten uit de PRS. Lees verder aantasting van de instandhoudingsdoelen te voorkomen.
  • Bij eventuele natuurcompensaties gelden zo nodig aanvullende eisen, die waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000Groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn. bewaard blijft (zie artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn).
  • Ontwikkelingen in de nabijheid van Natura 2000-gebiedenGroot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn. behoeven niet getoetst worden aan PRV art 2.4, maar ze kunnen wel vergunningsplichtig zijn voor de Wet Natuurbescherming. Dit is afhankelijk van de aard van de inbreuk en de gevoeligheid van het habitat.

Wijk bij Duurstede

foto: Mark van Veen

Naar boven