Misverstand: Alle activiteiten en veranderingen in het NNN vallen onder het Nee tenzij

Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

  • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
  • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
  • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

Alleen ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden door nieuwe bestemmingen en regels ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan dienen getoetst te worden aan het Nee-tenzij. Er is in dat geval sprake van een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking. Binnenplanse afwijkingen van bestemmingsplannen waarin de bescherming van NNN-waarden al is geborgd, hoeven niet opnieuw te worden getoetst aangezien verwacht mag worden dat in het bestemmingsplan zelf reeds  voorwaarden ter bescherming van het NNN zijn opgenomen. Is de bescherming van het NNN in het bestemmingsplan nog niet geborgd, dan moeten bij elk besluit dat nog een nadere afweging  vereist, dus ook een binnenplanse afwijking, de gevolgen voor het NNN worden getoetst.

Voorbeelden
Eenmalige evenementen, zoals een muziekfestival of een circusvoorstelling, hoeven niet getoetst te worden aan het Nee tenzij zolang er geen sprake is van een bestemmingsplanwijziging. Als er op hetzelfde terrein vaker evenementen georganiseerd worden, dan kan een bestemmingswijziging nodig zijn. De gemeente toetst de aanvraag voor een eenmalig evenement aan bijvoorbeeld de regels van het geldende bestemmingsplan en de Algemene Plaatselijke Verordening. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij daarbij rekening houdt met de bedoelingen van de geldende bestemming.

 NNN natuur