Hoofdonderdelen van de NNN-wijzer

Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

  • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
  • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
  • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

Oriëntatie

In dit onderdeel helpen wij u in kaart te brengen of voor de gewenste ontwikkeling een ruimtelijke procedure vereist is en zo ja, welke consequenties dat heeft voor de Nee-tenzijtoets. Dit onderdeel is vooral belangrijk voor gemeentelijke RO-medewerkers en ecologische en stedenbouwkundige adviseurs.

Ecologisch onderzoek

In dit onderdeel hebben we het oriënterend ecologisch onderzoekOnderzoek dat indruk geeft van beschikbare ecologische informatie, globale waarden en situatie in het veld en lacunes in het onderzoek. Als er voldoende informatie is, levert het ook een voorlopig oordeel over significante aantasting. uitgebreid beschreven. Dit is een snel onderzoek (Quick Scan) waarmee de ecoloog in enkele weken een oordeel kan geven over de vraag of de nieuwe ontwikkeling leidt tot aantasting van de NNNNatuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. Op rijksniveau heet het inmiddels Nationaal Natuurnetwerk. Het NNN bestaat uit een samenhangend geheel van bestaande natuurgebieden, landbouwgronden met natuurwaarde, nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones. Het vormt de basis van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN heeft tot doel onze flora en fauna te beschermen.
. En, zo ja, of het een significante aantasting is. Het verdient aanbeveling om dit onderzoek in een zo vroeg mogelijk stadium uit te voeren zodat ook noodzakelijke aanpassingen van de ontwikkeling vroegtijdig in beeld kunnen worden gebracht.

Uitgebreid ecologisch onderzoekOnderzoek dat de oriënterende fase aanvult met eigen veldinventarisatie en zo nodig met een analyse van het systeem (bijvoorbeeld grondwater). Dit onderzoek levert voldoende informatie voor een definitief oordeel over significante aantasting. Omdat een complete veldinventarisatie soms een langere periode in het goede seizoen vereist, kan na de opdracht een periode tot 1,5 jaar nodig zijn. is nodig als er niet genoeg ecologische gegevens beschikbaar zijn of als er ingewikkelde effecten zijn te verwachten. Uit het onderzoek kunnen zo nodig voorstellen komen om de ontwikkeling aan te passen, waardoor significante aantasting wordt voorkomen.

Het onderdeel is vooral relevant voor ecologen en is daarnaast interessant voor stedenbouwkundigen, gemeentelijke RO-medewerkers en initiatiefnemers (mensen die iets willen ontwikkelen in het NNN).

Besluitvorming gemeente

De gemeente dient, mede op basis van het ecologisch onderzoek, een besluit te nemen over of de gewenste ontwikkeling door kan gaan. En zo ja, onder welke voorwaarden. Dit onderdeel is vooral bedoeld voor gemeentelijke RO-medewerkers in samenspraak met initiatiefnemers en adviesbureaus.

Borging

Dit onderdeel is een hulpmiddel om vast te stellen of borging van het plan nodig is en zo ja: op welke manier. Het is vooral van belang voor gemeentelijke RO-medewerkers en (stedenbouwkundige) adviesbureaus.

NNN natuur

foto: Els Branderhorst

Naar boven