Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

 • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
 • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
 • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

 • Plussen en minnen

  Het negatieve effect van een nieuwe ontwikkeling kan worden opgeheven met ingrepen die positief zijn voor de natuur, zodat er geen sprake is van een significante aantasting van het NNN.

 • Profijt

  Het nut dat ondervonden wordt van het voorgenomen werk of maatregel. Dit geldt alleen voor het geheel, niet per perceel.
  Bij maatregelen zoals compensatie buiten het gebied, is het profijt dat dankzij deze ingrepen een gebied ontwikkeld kan worden.

 • Proportionaliteit

  Als meerdere locaties baat hebben van een voorziening, worden de kosten naar evenredigheid verdeeld. Naarmate de locatie er meer profijt van heeft, draagt deze meer bij aan de kosten.

 • PRS

  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016). Geeft de ruimtelijke ambities weer van de provincie Utrecht. Beschrijft doestellingen van provinciaal belang, het bijbehorende beleid en de uitvoering ervan. Is alleen bindend voor de provincie.

 • PRV

  Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) herijking 2016. Bevat algemene regels die gemeenten in acht moeten nemen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. De Verordening bevat geen regels die direct doorwerken naar de burgers. De PRV beschermt alleen de zogenoemde provinciale belangen.

 • PTP-criteria

  Profijt, Toerekenbaar, Proportioneel. Criteria op grond van de Wet ruimtelijke ordening voor het toerekenen van kosten.

 NNN natuur

foto: Wil Meinderts