Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

 • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
 • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
 • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

 • Omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning werd in 2010 ingevoerd ter vervanging van onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning. In de NNN-wijzer gaat het voornamelijk over de voormalige aanlegvergunning (nu binnenplanse omgevingsvergunning genoemd) en de het voormalige projectbesluit/artikel 19-besluit (nu buitenplanse omgevingsvergunning).
  Het idee is dat uiteindelijk de omgevingsvergunning alle toestemmingen op grond van diverse wetten en verordeningen ineens aangevraagd en vergund kunnen worden. De komende jaren is dit proces voortdurend in verandering, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet in 2018.

 • Oranje lijst

  Oude Lijst met planten- en diersoorten die landelijk niet bedreigd zijn, maar in Utrecht wel. Deze zijn ondertussen opgenomen onder de aandachtsoorten.

 • overeenkomst, Anterieure

  Een privaatrechtelijke overeenkomst, als geregeld in artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (verder: Wro). Deze overeenkomst wordt gewoonlijk aangeduid als ‘anterieure overeenkomst’ wanneer die overeenkomst is gesloten voordat het planologische besluit wordt genomen dat de realisatie van het project mogelijk maakt. Een voorbeeld van zo’n besluit is de vaststelling van een bestemmingsplan of een wijzigingsplan. Vaak gaat het om vrijwillige afspraken tussen initiatiefnemer en gemeente die niet ruimtelijk relevant zijn, maar die wel nodig zijn om een ontwikkeling te kunnen toestaan.

 • overeenkomst, Posterieure

  Een privaatrechtelijke overeenkomst, als geregeld in artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (verder: Wro), wordt gewoonlijk aangeduid als ‘posterieure overeenkomst’ wanneer die overeenkomst is gesloten nadat het planologische besluit wordt genomen dat de realisatie van het project mogelijk maakt. Een voorbeeld van zo’n besluit is de vaststelling van een bestemmingsplan of een wijzigingsplan. Vaak gaat het om vrijwillige afspraken tussen initiatiefnemer en gemeente die niet ruimtelijk relevant zijn, maar die wel nodig zijn om een ontwikkeling te kunnen toestaan. Een posterieure overeenkomst wordt gesloten nadat het exploitatieplan al is vastgesteld. Het verschil tussen een posterieure overeenkomst en een anterieure overeenkomst is dat een posterieure overeenkomst niet mag afwijken van het exploitatieplan.

   NNN natuur

  foto: Luc Hoogenstein