Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

 • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
 • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
 • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

 • Nationaal Natuur Netwerk

  Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Voorheen heette het de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

 • Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

  Databank die informatie geeft over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren. In de NDFF zijn uitsluitend gevalideerde gegevens opgeslagen, waaronder die van de Provincie Utrecht. Zie ook: www.nddf.nl

 • Natura 2000

  Groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat als doel heeft de Europese biodiversiteit te behouden en herstellen. Voor ingrepen in en buiten dit gebied met mogelijke gevolgen kan op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

 • Natuurambitiekaart

  Op de ambitiekaart in het Natuurbeheerplan staan de natuurdoelen van de provincie Utrecht. Dit zijn ambities voor het ontwikkelen van nieuwe natuur op (landbouw)grond en voor het verhogen van de natuurkwaliteit in bestaande natuur. Worden vanaf 2015 per deelgebied bepaald.

 • Natuurbeheerplan

  Het Natuurbeheerplan bepaalt voor welke percelen bij de provincie subsidie aangevraagd kan worden voor beheer en ontwikkeling van natuur- en landschap via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Daartoe geeft het de actuele en gewenste (natuur)beheertypen aan.

 • Natuurbeschermingswet

  De (inter)nationaal belangrijke natuurgebieden worden ook beschermd met de Natuurbeschermingswet. Voor bepaalde activiteiten in of nabij deze terreinen is een vergunning van Gedeputeerde staten nodig.

 • Natuurnetwerk Nederland

  Zie Nationaal Natuur Netwerk

 • Natuurplussen

  Zie Plussen en minnen

 • Nee tenzij

  Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met significante negatieve natuurgevolgen in het Natuurnetwerk Nederland zijn niet toegestaan (‘nee’), tenzij groot openbaar belang en het ontbreken van alternatieven aangetoond is. Het Nee tenzij komt uit het rijksbeleid en is uitgewerkt in de Utrechtse Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en Verordening (PRV). Deze NNN-wijzer licht dit regime toe.

   NNN natuur