Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

 • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
 • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
 • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

 • Gebiedseigen kosten

  Kosten genoemd in de zogenoemde kostensoortenlijst in het Bro. De lijst met kostensoorten noemt de (grond)exploitatiekosten van locatieontwikkeling. Eén van de kostensoorten is compensatie natuurwaarden (dus ook NNN-compensatie).

 • Goede ruimtelijke ordening

  Wat een goede ruimtelijke ordening is, staat niet precies omschreven in de wet of in het Besluit ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening is de verdeling van de ruimte voor verschillende functies. Daarbij worden keuzes gemaakt omdat ruimte schaars is. Met dat doel, worden alle ruimtelijk relevante aspecten op een rij gezet en belangen afgewogen. Deze kunnen tegenstrijdig zijn. Bij een goede belangenafweging moet altijd duidelijk zijn waar welke functie is, en waarom die functie nodig is (nut en noodzaak) en nu juist op die plek is gelegen. Met andere woorden: er moet altijd een antwoord zijn op de vragen ‘Wat?’, ‘Waar?’ en ‘Waarom daar?’. Dit antwoord moet te vinden zijn in de ToelichtingDe Toelichting vormt de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan. Ook bevat de Toelichting een uitleg van de regels. Alleen de Verbeelding en de Regels zijn juridisch bindend. Lees verder. bij een ruimtelijk plan zoals het bestemmingsplan. Goede ruimtelijke ordening is telkens maatwerk. De volgende punten komen altijd aan de orde:

  • bestaand rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid;
  • gevolgen voor bijvoorbeeld waterhuishouding, bodem, geluid, luchtkwaliteit, flora en fauna, externe veiligheid, archeologie, cultuurhistorie en landschappelijke waarden;
  • duurzame ruimtelijke kwaliteit waarbij onder andere van belang zijn: de stedenbouwkundige inpassing, versnippering/ ontsnippering, welstand/beeldkwaliteit, open houden van mogelijkheden voor de toekomst, een zorgvuldig ruimtegebruik (mogelijkheden voor functiecombinaties) en mogelijkheden voor bestaande functies (bijvoorbeeld landbouw of recreatie),
  • maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.
 • Groene contour

  Bestaat uit 3.000 hectare aan landbouwgronden die belangrijk zijn voor de natuur. Vallen niet onder het Natuurnetwerk Nederland. In de Groene Contour is op vrijwillige basis natuurontwikkeling mogelijk. Deze nieuwe natuur wordt deel van het NNN.
  Hier vindt u meer informatie over de Groene Contour.

 • Groot openbaar belang

  Belang dat vaak vertegenwoordigd wordt door de overheid. ‘Groot’ duidt bijvoorbeeld op nationale belangen.

NNN natuur