Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

 • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
 • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
 • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

 • ecologisch onderzoek, OriĆ«nterend

  Onderzoek dat indruk geeft van beschikbare ecologische informatie, globale waarden en situatie in het veld en lacunes in het onderzoek. Als er voldoende informatie is, levert het ook een voorlopig oordeel over significante aantasting.

 • ecologisch onderzoek, Uitgebreid

  Onderzoek dat de oriƫnterende fase aanvult met eigen veldinventarisatie en zo nodig met een systeemanalyse (bijvoorbeeld grondwater). Levert voldoende informatie voor een definitief oordeel over significante aantasting. Een complete veldinventarisatie kan 1,5 jaar duren.

 • Ecologische verbindingszone

  Structuren die natuurgebieden aan elkaar koppelen, zoals beken, watergangen, dijken en lintvormige beplanting. Essentieel voor planten en dieren om nieuwe leefgebieden te bereiken en voor genetische uitwisseling. De zones moeten breed genoeg zijn en de juiste typen natuur bevatten.
  Lees verder

 • Exploitatieplan

  Het exploitatieplan (uit Wet ruimtelijke ordening) regelt het kostenverhaal als dat niet op een andere wijze verzekerd is. De gemeente zal voorafgaand aan het opstellen van een bestemmingsplan zoveel mogelijk anterieure overeenkomsten sluiten met de grondeigenaren van percelen waarop zij bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro (Besluit ruimtelijke ordening) mogelijk maakt. Zijn er wel kosten te verhalen op de toegestane ontwikkelingen en zijn er niet met alle eigenaren overeenkomsten gesloten, dan moeten de kosten verhaald worden via een exploitatieplan.

 NNN natuur