Let op: met ingang van 1 april jl is de Interim Verordening in werking getreden en vervangt daarmee de Provinciale Verordening 2013 herijking 2016. In de Interim Omgevingsverordening zijn de regels van het NNN, vooruitlopend op de Omgevingswet, aangepast. Dit betekent dat de NNN-wijzer niet meer actueel is en niet meer gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de beoordeling. U kunt de IOV terugvinden op de volgende webpagina https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening. Heeft u vragen dan kunt u ons deze stellen via emailadres NNN@provincie-utrecht.nl.

NNN-toets

Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen moeten voldoen aan de regels die in de Interim Omgevingsverordening zijn opgenomen.

In het hele Natuurnetwerk geldt dat een bestemmingsplan zorgt voor de ruimtelijke bescherming en geen ontwikkelingen toelaat die leiden tot aantasting van het NNN (de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, samenhang en oppervlakte. Hier zijn een drietal uitzonderingen op waarbij aantasting onder voorwaarde van o.a. mitigatie en compensatie mogelijk is. Het gaat hier om:

 • ontwikkelingen van groot openbaar belang,
 • ontwikkelingen die binnen een samenhangend gebied leiden tot een versterking van het NNN (Meerwaardebenadering), en
 • ontwikkelingen die beperkt worden gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is voor de instandhouding van de bestaande bestemming.

Indien de locatie in het NNN ligt zal het bestemmingsplan dus altijd een NNN-toets moeten bevatten waarin de aantasting wordt beoordeeld (oppervlakte, kwaliteit, wezenlijke kenmerken en waarden en samenhang) en waar onderbouwd wordt of voldaan wordt aan de voorwaarden die bij bovengenoemde uitzonderingen zijn benoemd. In alle gevallen is er naast mitigatie altijd sprake van compensatie. In de Interim Omgevingsverordening zijn regels opgenomen met betrekking tot de borging van deze compensatie.

De term significantie en per saldo komen niet meer voor in de regel: daarmee vervalt het instrument plussen en minnen.

 • Beperking

  Ook mitigatie genoemd. Het zijn maatregelen om de aantasting van de natuur te verminderen.

 • Barro

  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. De rijksoverheid heeft regels opgesteld om de nationale ruimtelijke belangen te beschermen. Gemeenten en provincies dienen die regels nauwgezet toe te passen. Zie ook: wetten.overheid.nl/BWBR0030378

 • Bestemmingsplan

  Bestemmingsplannen zijn gemeentelijke plannen, waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden op perceelniveau worden vastgelegd. De bestemmingsplannen zijn juridisch bindend voor private en publieke partijen.

 • bestemmingsplan, Afwijking van

  Met de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3o Wabo), het vroegere projectbesluit, kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Er moet gemotiveerd worden dat de omgevingsvergunningsaanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. De aanvraag moet voorzien zijn van een ruimtelijke onderbouwing.
  In het bestemmingsplan kan een mogelijkheid opgenomen worden om in beperkte mate af te wijken van het plan (binnenplanse afwijking). Deze afwijking mag niet leiden tot een bestemmingswijziging. Bij deze afwijking moeten ruimtelijk relevante voorwaarden opgenomen worden. Deze afwijkingsmogelijkheid is een bevoegdheid van B&W. Hiervoor geldt de reguliere Wabo-procedure.

 • bestemmingsplan, Toelichting bij

  De Toelichting vormt de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan. Deze beschrijft:

  • het doel van het bestemmingsplan;
  • het relevante beleid;
  • het plangebied/de planontwikkeling;
  • de relevante omgevingsaspecten (MER, geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, water, archeologie, etc);
  • de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

  Ook bevat de Toelichting een uitleg van de regels. Voor de goede orde: alleen de Verbeelding en de Regels zijn juridisch bindend.

 • Bor

  Besluit omgevingsrecht
  Zie ook: wetten.overheid.nl.

 • Bro

  Besluit ruimtelijke ordening. Uitwerking van bepalingen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Zie ook: wetten.overheid.nl.

 • Buitenplanse procedure

  Met de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3o Wabo), het vroegere projectbesluit, kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.Er moet gemotiveerd worden dat de omgevingsvergunningsaanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. De aanvraag moet voorzien zijn van een ruimtelijke onderbouwing.

 ELST

foto: Bert Geerdes